Indsatser 0-6 år

Indsatserne, der er beskrevet i denne oversigt, dækker tilbud på området 0-6 år på tværs af de centralt placerede funktioner i Sundhedsplejen, Dagtilbud, PPL og Familie og Børnehandicap.

Børn og unge

Oversigten beskriver de muligheder, der ligger udover tilbud, der findes lokalt på de enkelte dagtilbud og skoler. Det er tilbud, der understøtter, at langt de fleste børn trives og udvikler sig.


Modellen beskriver alene de indsatser, der kan igangsættes, når fagfolk eller I som forældre vurderer, at der er behov for ekstra opmærksom omkring et barns trivsel og udvikling.

Indsatserne er opbygget efter en stepped care-tilgang, dvs. en trappestigemodel med tre trin.

Stepped care-modellen indeholder på det laveste trin et fokus på de almene indsatser, mens vi på det øverste trin finder de særlige indsatser, der iværksættes efter vurdering på baggrund af PPV, børnefaglig undersøgelse eller ansøgning.

Tankegangen bag en Stepped care-tilgang er, at har indsatser på et bestemt trin ikke den ønskede effekt, bevæger man sig op eller ned ad trappestigen til en ny indsats. Dette gentages, til den ønskede effekt er opnået.

Tilgangen tager højde for, at ikke alle børn og unge har behov for samme indsats, og at behovene kan ændre sig over tid.


Trin

På trin 1 tilbyder Sundhedsplejen; hjemmebesøg, mødregruppe, indskolingsundersøgelse,
konsulent ind i dagtilbud samt hygiejnebesøg i dagtilbud.

Dagtilbud tilbyder på dette trin fokuserede pædagogiske indsatser med fokus på det enkelte barn og børnegruppen i sin helhed.

PPL tilbyder som en del af den almene indsats oplæg for personale og forældre, sprogvejledning, kursus til personale ift. børn med høretab og efteruddannelse til personale ift. generel sprogstimulering.

Familie og Børnehandicap tilbyder: Anonym rådgivning for børn og forældre.

På trin 2 tilbyder Sundhedsplejen: ekstra hjemmebesøg ved behov, Marte Meo, ung mødregruppe, overvægtsklinik, akut sundhedspleje, behovsbesøg udover generelle tilbud, gruppetilbud ift. efterfødselsreaktioner samt motorisk screening.

I Dagtilbud tilbydes vejledningspædagog, inklusionspædagog og særligt fokuserende pædagogiske indsatser.

Mens PPL har mulighed for at understøtte barnets udvikling med Sproggaven, fysioterapi, motorikhold, tosprogsvejledning, undervisning ift. atypisk og forsinket sprogudvikling, sparring til forældre og personale samt med supervision og kompetenceudvikling til personale.

I Familie og Børnehandicap tilbydes på dette trin: rådgivningsforløb, gruppetilbud til forældre ift. børn med funktionsnedsættelse, gruppetilbud til forældre ift. udfordringer i relation til deres børn, tryg mødregruppe, familierådslagning og DUÅ.

Iværksættes efter vurdering på baggrund af PPV, Børnefaglig undersøgelse eller ansøgning.

På trin 3 tilbyder Dagtilbud §32 plads (specialbørnehave), dobbelt dagplejeplads og særlig pædagogisk indsats til børn, der har brug for en særlig specialiseret indsats.

PPL tilbyder Taleboblen, gruppetilbud onologi, tværfaglig Interventions- og udredningsgruppe, AVT, oralmotorisk udredning, stammegruppe, tale-høre pædagogisk udredning, undervisning ift. atypisk og forsinket sprogudvikling, mens Familie og Børnehandicap tilbyder; praktisk og pædagogiske støtte til forældre, familiebehandling, aflastning, samspilsundersøgelse, anbringelse udenfor hjemmet, støtte til samvær og overvåget samvær.