Kernefortælling

Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik beskriver den vision og de mål og værdier, som ligger til grund for alt vores arbejde med og for alle børn og unge i kommunen - uanset hvilken baggrund, de har.

Læs mere

Politikken er en paraply for den samlede indsats på 0-18 års området. Den går på tværs af kommunens fagområder og afdelinger, og den sætter retning for vores strategier for læring og trivsel. Politikken sætter også rammerne for den kvalitet og sammenhæng, vi ønsker, at alle børn og unge og deres familier skal opleve gennem deres børne- og ungeliv.

Vi har i Silkeborg Kommune et fokus på at styrke børn og unges muligheder for at lære så meget, de kan.

Vi insisterer på udvikling og læring i fællesskaber. Vi vil være ambitiøse på vores børn og unges vegne og give alle mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

Børns sproglige udvikling har stor betydning for, at de klarer sig fagligt godt. Derfor arbejder vi ud fra et fælles fagligt udgangspunkt med børns sprog på tværs af kommunens dagtilbud og skoler, så vi sikrer alle børn det bedste udgangspunkt for deres sproglige udvikling.

I vores skoler er der et kontinuerligt fokus på faglig og social udvikling og individuelle målsætninger. Med udgangspunkt i børn og unges ressourcer og muligheder arbejder vi kontinuerligt med at skabe gode læringsmiljøer og undervisning, der tager udgangspunkt i børnenes forudsætninger og potentialer. Vi støtter op, når børn er udfordrede i deres læring eller udvikling, og vi stiller op med kvalificeret støtte og understøtter forsat læring og udvikling for alle.

Vi ser en tæt sammenhæng mellem de forskellige aktører i børn og unges liv. Derfor arbejder vi aktivt på, at flest mulige får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale i lokale dagtilbud og skoler - tæt på deres nærmiljø, tæt på familie, kammerater og fritidsliv.

Børn og unge har indflydelse på udformningen af deres dagligdag, så de, gennem aktiviteter i dagtilbud, skole og fritidsliv, får erfaringer med deltagelse og medskabelse af egen læring.

Vi har i Silkeborg Kommune høje ambitioner for alle børn og unge - både dem, der har gode forudsætninger fra start og for dem, der har brug for ekstra støtte.

Vi vil styrke trivsel og sundhed for alle børn og unge.

Vores børn og unge skal have det godt. Både mentalt og fysisk. Derfor arbejder vi målrettet for, at alle børn udvikler selvværd, selvtillid og mod på livet.

Familien er det mest betydningsfulde i forhold til at støtte et barns sundhed, tilknytning og trivsel de første 1000 dage i livet.

Vi arbejder derfor gennem aktiv tilstedeværelse og faglighed med støtte til alle familier med nyfødte med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i de generelle forebyggende tilbud. Vi har også indsatser, der er målrettet børn og forældre, der har behov for en yderligere indsats.

Vi har fokus på, at alle børn og unge udvikler sig i fællesskaber med andre børn og unge. Vi ser læring og trivsel som hinandens forudsætninger, og når børn og unge er i mistrivsel, arbejder vi tæt sammen med familien for at understøtte, at barnet kommer ind i en positiv udvikling.

Den tidlige indsats og et fortsat fokus gennem barndom og skoleliv på børn og unges fysiske og psykiske sundhed fremmer det gode børne- og ungeliv og sikrer, at alle kommer med.


Børn og unge i Silkeborg Kommune skal mærke, at de bor i Danmarks Outdoor Hovedstad.

Natur og fysisk aktivitet er en vigtig del af en hverdag, hvor vi motiverer dem til at være nysgerrige, aktive og eksperimenterende.

Børn og unge i Silkeborg Kommune skal have de bedste betingelser for at lære og udvikle sig. Derfor sætter vi fokus på at skabe trygge og udviklende pædagogiske læringsmiljøer, hvor leg, natur og fysisk aktivitet er i højsædet.

Vi lader os inspirere af hinandens måde at arbejde og deler viden og ideer på tværs af afdelinger og sætter fokus på Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Der er ikke andre steder i Danmark, hvor by og natur på samme måde smelter sammen.
Og kun ganske få andre steder finder man samme kombination af søer, åer, skove, hede og bakkede landskaber som hos os. Og intet sted i lige så stor skala. 

Fra forskningen ved vi bl.a., at børn, der kommer meget ud i naturen, bliver stærkere og sundere, at naturens former inspirerer til leg og opdagelse, at grønne omgivelser styrker metal sundhed, at pædagogisk arbejde i naturen støtter opmærksomhed og koncentration, og at pædagogisk arbejde i naturen kan styrke interessen for naturen og science. 

Naturen omkring os danner derfor de perfekte rammer, når vi ønsker fremme alle børn og unges læring og udvikling.

I skolen ser vi leg og kreativitet som tæt forbundet med børns læring. Vi har fokus på udviklende læringsmiljøer og prioriterer en alsidig undervisning, hvor der sættes fokus på børnenes egen iboende nysgerrighed på læring.

Plakat om Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik: